اساتید

نام و نام خانوادگی: دکتر صالح یوسفی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری
پست الکترونیک: s.yousefi@urmia.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر جمشید باقرزاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای کامپیوتر نرم افزار
پست الکترونیک: j.bagherzadeh@urmia.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر بهدیس اسلام نور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر
پست الکترونیک: b.eslamnour@urmia.ac.ir