مراسم معارفه در ابتدای هر سال تحصیلی برای دانشجویان جدید گروه برگزار می شود.