تجهیزات آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری پیشرفته

ردیف عنوان دستگاه تعداد شرح کاربرد
1 MikroTik RB433AH – Router Board 3 پشتیبانی سر فصل دوره‌های:
MTCNA - MikroTik Certified Network Associate
MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer
MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer
MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer
MTCUME - MikroTik Certified User Management Engineer
2 MikroTik CCR1009 – Cloud Router 1
3 Cisco 2811 – Router 4 پشتیبانی سر فصل دوره‌های:
CCNP - Cisco Certified Network Professional
CCNA - Cisco Certified Network Associate
4 Cisco 3825 – Router 1
5 Cisco 2500 – Router 3
6 Cisco 3750 - L3 Switch 2
7 HP DL380P_G9 – Server 2 اجرای محاسبات سنگین و شبیه‌سازها
ارائه ماشین‌های مجازی پایدار، سریع و امن
ارائه سرویس‌های Web، GIT، FTP و...
8 Digium 1A8B00F - Telephony Card 1 پشتیبانی سرفصل دوره VoIP مبتنی بر Asterisk
dCAP - Digium-Certified Asterisk Professional
dCAA - Digium Certified Asterisk Administrator
9 Yealink T21P - IP Phone 5
10 Raspberry Pi 2 - ARMV7 Embedded Computer 10 سیستم‌های تعبیه و اینترنت اشیاء
11 IoT Node - 802.15.4/ZigBee 30